top of page

IPARD 2024 Hibe Programları ve Başvuru Süreçleri

IPARD 2024 Hibe Programları ve Başvuru Süreçleri

IPARD 2024 Hibe Programları ve Başvuru Süreçleri hakkında detaylı bilgi edinin. Başvuru şartları, tarihler ve gerekli belgelerle ilgili en güncel bilgileri keşfedin.

IPARD 2024 Hibe Programları ve Başvuru Süreçleri

IPARD 2024 Programının Temel Amaçları


 • Kırsal kalkınmanın teşviki: Tarım ve kırsal alanlarda yaşayan halkın yaşam standartlarını yükseltmek, gelir düzeyini artırmak ve ekonomik çeşitliliği sağlamak.

 • Ekonomik büyüme: Tarım sektörü dışındaki kırsal ekonominin, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gelişimini desteklemek.

 • Modernizasyon: Tarım sektöründe modern ve sürdürülebilir tarım tekniklerini yaygınlaştırmak, gıda güvenliği ve kalitesi standartlarını yükseltmek.

 • Çevre koruma: Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek ve çevresel koruma önlemlerini artırmak.


Öncelikli Destek Alanları


 1. Tarım: Hayvancılık, süt üretimi, meyve ve sebze işleme gibi temel tarımsal faaliyetlerin modernizasyonu ve işletme kapasitelerinin artırılması.

 2. Kırsal Turizm: Kırsal turizm altyapısının geliştirilmesi ve kırsal alanlarda turizm işletmelerinin desteklenmesi.

 3. KOBİ'ler: Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesini desteklemek amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulması ve mevcut işletmelerin kapasite artırımı.

 4. Yenilenebilir Enerji: Kırsal alanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılması.


Hedeflenen Topluluklar


 • Küçük Ölçekli Çiftçiler: Mali kaynaklara ulaşmakta zorluk yaşayan küçük çiftliklerin finansal desteğe erişimini sağlamak.

 • Kadın ve Genç Girişimciler: Kırsal kesimde yaşayan kadın ve gençlerin ekonomik faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla özel destekler sağlamak.

 • Yerel Yönetimler ve STK'lar: Kırsal kalkınma projelerinde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) rolünü güçlendirmek.

IPARD 2024 Programı, Türkiye'nin kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı, bölgesel eşitsizlikleri azaltmayı ve AB standartlarına uyumu hızlandırmayı amaçlamaktadır.


IPARD 2024 Destekleri: Hangi Faaliyetler ve Sektörleri Kapsıyor?


IPARD 2024 destek programları, kırsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla çeşitli faaliyetleri ve sektörleri kapsamaktadır. Bu programlar, Türkiye'nin AB üyeliği öncesinde kırsal altyapının güçlendirilmesi ve tarım sektörünün geliştirilebilmesi için kritik öneme sahiptir.

Tarım ve Hayvancılık Sektörleri:

 1. Bitkisel Üretim:

  • Meyve ve sebze yetiştiriciliği

  • Sera faaliyetleri

  • Organik tarım yöntemlerinin uygulanması

 2. Hayvansal Üretim:

  • Süt sığırcılığı

  • Et üretimi

  • Arıcılık ve bal üretimi

 3. Küçük ve Büyükbaş Hayvancılık:

  • Besi ve süt üretim tesislerinin modernizasyonu

  • Kümes hayvancılığı ve yumurta üretimi

İşleme ve Pazarlama:

 • Tarım Ürünlerinin İşlenmesi:

  • Et ve süt ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi

  • Meyve ve sebze işleme tesislerinin kurulması ve modernizasyonu

 • Gıda Güvenliği ve Kalitesi:

  • Hijyen ve gıda güvenliği standartlarının yükseltilmesi

  • Gıda güvenlik sistemlerinin kurulması ve sertifikasyon

Kırsal Alanda Çeşitlendirme ve İş Geliştirme:

 • Kırsal Turizm:

  • Agro turizm faaliyetleri ve tesisleri

  • Kırsal alanlarda konaklama ve gastronomi hizmetleri

 • El Sanatları ve Yerel Ürünler:

  • Yerel el sanatlarının desteklenmesi ve pazarlanması

  • Bölgesel gıda ürünlerinin geliştirilmesi ve marka haline getirilmesi

Altyapı ve Hizmetler:

 • Kırsal Altyapı Projeleri:

  • Yol, su ve sanitasyon sistemlerinin iyileştirilmesi

  • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri

 • Teknolojik Alt Yapı ve Ekipman:

  • Tarımda kullanılan makine ve ekipmanların modernizasyonu

  • Dijital tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması

Not: Başvuruda bulunacak kişi ve kurumlar için bölge koşulları, belirlenen öncelikler ve proje detaylarının IPARD programı tarafından sunulan kılavuzlara uygun olması gerekmektedir. Yapılacak yatırımların, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevresel dengeleri dikkate alan projeler olması önem taşımaktadır.

Bu desteklerden faydalanmak üzere ilgililerin ayrıntılı bir ön hazırlık çalışması yapmaları, projelerini belirlenen kriterler doğrultusunda şekillendirmeleri gerekmektedir. Başvuru ve değerlendirme süreçleri titizlikle takip edilmelidir.


IPARD 2024 Başvuru Tarihleri: Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?


IPARD 2024 hibe programlarının başvuru tarihleri ve süreçleri, hem başvuru sahiplerinin hazırlanmasına olanak tanımak hem de başvuru sürecini kolaylaştırmak amacıyla ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Bu nedenle, potansiyel başvuru sahiplerinin tarihlere uyması ve belirtilen adımları takip etmesi önemlidir.


Başvuru Tarihleri


IPARD 2024 için belirlenen başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru Başlangıç Tarihi: 1 Mart 2024

 • Başvuru Bitiş Tarihi: 31 Mayıs 2024


Başvuru Süreci


Başvuru süreci, başvuru sahiplerinin gerekli belgeleri tamamlaması ve belirlenen tarihler içinde sunması esasına dayanır. Aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 1. Evraklar ve Belgeler

  • Kimlik bilgileri

  • Proje planı

  • Finansal analizler

  • Çevresel değerlendirme raporları

 2. Online Başvuru Sistemi

  • TKDK’nin (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) resmi web sitesi üzerinden sisteme giriş yapılması

  • Gerekli bilgilerin sisteme yüklenmesi

 3. Fiziksel Evrak Teslimi

  • Tamamlanmış başvuru formunun ilgili TKDK ofisine fiziki olarak teslim edilmesi


Değerlendirme ve Kabul Süreci


Başvurular, aşağıdaki kriterler üzerinden değerlendirilecektir:

 • Projenin uygunluğu

 • Finansal sürdürülebilirlik

 • Yerel ekonomiye katkı


Önemli Noktalar


Başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken bazı kritik noktalar şunlardır:

 • Başvuru belgeleri eksiksiz olmalıdır.

 • Belgelerin teslimi öncesinde fotokopi alarak yedeklemek tavsiye edilir.

 • Başvuruların elektronik ve fiziksel teslim tarihleri kesinlikle kaçırılmamalıdır.


IPARD 2024 Başvuru Şartları: Kimler Başvurabilir?


IPARD 2024 Hibe Programları kapsamında başvuru yapabilecek kişi ve kuruluşlar belirli kriterleri karşılamak zorundadır. Bu kriterler, programın amacına uygun olarak hazırlanmış olup, başvuru sahiplerinin niteliklerini ve projelerin uygunluğunu değerlendirmek için kullanılmaktadır. Başvuruda bulunabilecekler şu şekilde sıralanabilir:


1. Tarım ve Gıda İşletmeleri


Tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, bazı özel şartları karşılamak kaydıyla hibe programından yararlanabilirler. Bu işletmelerin genel şartları şunlardır:

 • Tarımsal Üretici Olmak: Çiftlik sahibi, tarımsal kooperatif üyesi veya tarım işletmesi sahibi olmak.

 • Ticaret Siciline Kayıtlı Olmak: Faaliyet gösterdikleri konuda ticaret siciline kayıtlı ve faaliyet izni almış olmak.

 • Ekonomik Yeterlilik: İşletmenin ekonomik olarak sürdürülebilir olduğunu kanıtlayacak belgeler sunmak.


2. KOBİ'ler


Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), belirli sektörlerde faaliyet göstermeleri halinde başvuruda bulunabilirler. KOBİ’lerin başvuru yapabilmesi için aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir:

 • İşgücü ve Ciro Limiti: Avrupa Birliği’nin KOBİ tanımına uygun olarak, belirli sayıda çalışan ve yıllık ciro sınırlarını aşmamak.

 • Faaliyet Alanı: IPARD Programı kapsamında yer alan tarım, gıda, kırsal turizm gibi belirlenmiş sektörlerde faaliyet gösteriyor olmak.

 • Vergi ve Sigorta Borçsuzluğu: Vergi ve sigorta gibi kamu borcu bulunmamak.


3. Kadın ve Genç Girişimciler


Kadın ve genç girişimciler, tarım ve kırsal kalkınma alanlarında geliştirecekleri projeler ile IPARD hibe programına başvurabilirler. Başvuru kriterleri şu şekildedir:

 • Yaş Sınırı: Genç girişimciler için 18-40 yaş aralığında olmak.

 • Kadın Girişimci Olmak: Tarım ve kırsal gelişim projelerinde aktif rol alan kadın girişimci olmak.

 • Projelerin Uygunluğu: Projelerin IPARD hedeflerine uygun ve sürdürülebilir olması.


4. Tarımsal Kooperatifler ve Üretici Birlikleri


Tarımsal kooperatifler ve üretici birlikleri de başvuru yapabilirler. Bu kuruluşların başvuru yapabilmesi için gereken şartlar şunlardır:

 • Resmi Kuruluş: Resmi olarak kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olmak.

 • Üye Profili: Üyelerinin çoğunluğunun tarımla uğraşan kişilerden oluşması.

 • Proje Uygunluğu: Projelerin, kooperatif veya birlik üyelerine doğrudan fayda sağlayacak nitelikte olması.


5. Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler


Belirli projeler için, kamu kurumları ve yerel yönetimler de hibe programına başvuru yapabilirler. Bu kurumların başvuru yapabileceği projelere dair beklenen şartlar şunlardır:

 • Proje Uygunluğu: Projelerin kırsal altyapı, çevre koruma, tarımsal eğitim ve benzeri alanlarda olması.

 • Kurumsal Yeterlilik: Projelerin etkin bir şekilde yönetilmesi için kurumsal kapasiteye sahip olmak.

Başvuru sürecine dair detaylı bilgi ve başvuru formları, IPARD Programı resmi web sitesinde ve yerel ofislerde potansiyel başvuru sahiplerinin erişimine açıktır.


IPARD 2024 Başvuru Süreci: Adım Adım Rehber


IPARD 2024 Hibe Programı başvuru süreci, tarım ve kırsal kalkınma projeleri için önemli fırsatlar sunar. Başvurunun doğru ve eksiksiz yapılması, hibe programından yararlanmanın anahtarlarından biridir. Bu rehber, başvuru sürecinin adım adım nasıl gerçekleştirileceğini açıklamaktadır.

 1. Program Tanıtımı ve Bilgilendirme Toplantıları

  • Adayların IPARD 2024 programı hakkında bilgilendirilmesi için düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme toplantılarına katılım sağlanması önerilir.

  • Toplantılarda program hedefleri, uygunluk kriterleri, başvuru süreçleri ve önemli tarihler hakkında ayrıntılı bilgiler sunulacaktır.

 2. Başvuru Rehberinin İncelenmesi

  • IPARD 2024 için yayınlanan başvuru rehberinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

  • Rehber, başvuru sürecine ilişkin temel bilgileri, gerekli belgeleri ve değerlendirme kriterlerini içermektedir.

  • Her başvuru sahibi, rehberde belirtilen tüm şartları ve kuralları detaylı olarak anlamalıdır.

 3. Proje Hazırlığı ve Planlama

  • Proje fikrinin IPARD 2024 hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olunması kritik öneme sahiptir.

  • Proje planlaması aşamasında teknik danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması tavsiye edilir.

  • Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, maliyetler ve beklenen sonuçlar net bir şekilde belirlenmelidir.

 4. Gerekli Belgelerin Toplanması

  • Başvuruların değerlendirilebilmesi için istenen tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

  • Gerekli belgeler arasında kimlik bilgileri, proje detayları, bütçe planları ve çevresel etki değerlendirmeleri bulunabilir.

 5. Başvurunun Yapılması

  • Hazırlanan başvuru formu ve belgeler, belirtilen başvuru noktalarına elden teslim edilebilir veya online başvuru sistemi üzerinden yüklenebilir.

  • Başvurunun son teslim tarihine dikkat edilmesi önemlidir. Geç yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 6. Başvurunun İzlenmesi ve Değerlendirme Süreci

  • Başvuruların değerlendirme süreci konusunda başvuru sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

  • Değerlendirme kriterlerine göre başvurular incelenecek ve sonuçlar ilgili adaylara bildirilecektir.

  • Kazanan projeler, desteklenmeye hak kazanacaktır.

 7. Sonuçların Açıklanması ve Sözleşme Aşaması

  • Sonuçların resmi olarak açıklanmasının ardından, destek almaya hak kazanan projelerle sözleşme imzalanacaktır.

  • Sözleşme aşamasında projenin uygulanması ve izlenmesi süreci detaylandırılacaktır.

Başvuru sürecinin her adımı titizlikle takip edilmeli ve ihmal edilmemelidir. Gereken özen gösterilerek yapılan başvurular, IPARD 2024 hibe programından maksimum verim elde edilmesini sağlayacaktır.


IPARD 2024 Destek Miktarları ve Oranları: Hangi Projeler Ne Kadar Destek Alabilir?


IPARD 2024 programı kapsamında sağlanan destek miktarları ve oranları, projelerin türüne ve büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Hibe oranları genellikle %40 ile %70 arasında değişirken, bu oranlar bazı özel projelerde %90’a kadar çıkabilmektedir.


Desteklenen Proje Türleri ve Hibe Oranları


IPARD 2024 programında desteklenen ana proje kategorileri şunlardır:

 1. Tarım ve Hayvancılık Projeleri

  • Küçük ve Orta Ölçekli Çiftlikler: %50 - %70 hibe

  • Büyük Ölçekli Çiftlikler: %40 - %60 hibe

 2. Kırsal Turizm ve Kültürel Miras Projeleri

  • Turizm Tesisleri (Konaklama, Restoran, vb.): %45 - %70 hibe

  • Kültürel Mirasın Korunması ve Tanıtılması: %50 - %90 hibe

 3. Gıda İşleme ve Pazarlama Projeleri

  • Et ve Süt İşleme Tesisleri: %40 - %60 hibe

  • Meyve ve Sebze İşleme Tesisleri: %45 - %70 hibe

 4. Çevre ve Doğal Kaynakların Korunması

  • Yenilenebilir Enerji Projeleri: %50 - %80 hibe

  • Atık Yönetim ve Geri Dönüşüm Projeleri: %40 - %70 hibe


Belirleyici Faktörler


Destek miktarları ve oranlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Proje Büyüklüğü ve Kapsamı: Projelerin büyüklüğü ve yaratacağı istihdam, hibe oranında önemli rol oynamaktadır.

 • Coğrafi Bölgeler: Belirli dezavantajlı bölgelerde gerçekleştirilen projeler, daha yüksek hibe oranlarından yararlanabilir.

 • Sektörel Öncelikler: Belirli stratejik sektörlerdeki projeler, hibe programında öncelikli olarak değerlendirilir.


Maksimum ve Minimum Destek Miktarları


Projeler, belirlenen minimum ve maksimum limitlere tabidir:

 • Minimum Destek Miktarı: 5.000 Euro

 • Maksimum Destek Miktarı: 2.000.000 Euro

Bu limitler, projenin türü ve sektörel önceliklerine göre belirlenmiştir.


Örnek Destek Dağılımları


Örneğin, küçük bir çiftlik için yenilikçi sulama sistemi projesi yapmak isteyen bir başvuru sahibi, %60 hibe oranıyla yaklaşık 50.000 Euro’luk bir fon alabilir. Bu destek, hem proje maliyetlerini düşürür hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik eder.

Başvuru sahiplerinin, projelerinin IPARD programının hedeflerine ve gereksinimlerine uygun olması için dikkatli bir planlama yapmaları gerekmektedir. Uzman danışmanlık hizmetleri almak, hibe oranlarını artırma şanslarını yükseltebilir.


IPARD 2024 İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Formları


IPARD 2024 hibe programlarına başvurmak isteyenler için belirli belgeler ve başvuru formları gerekmektedir. Başvuru sürecinin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin tamamlanması ve ilgili formların doldurulması gerekmektedir. Gerekli belgeler ve başvuru formları şunlardır:


Gerekli Belgeler


 1. Kimlik Belgeleri

  • T.C. Kimlik Kartı veya geçerli pasaport fotokopisi

 2. İkametgâh Belgesi

  • Muhtarlıktan veya e-Devlet üzerinden alınan güncel ikametgâh belgesi

 3. Adli Sicil Kaydı

  • E-Devlet üzerinden online alınabilir

 4. Vergi Levhası

  • İşletme sahipleri için güncel vergi levhası fotokopisi

 5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

  • İşletme sahipleri için ilgili belediyeden alınan ruhsat fotokopisi

 6. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi

  • Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan temin edilebilir

 7. İş Planı ve Proje Raporları

  • Başvurulacak hibe türüne bağlı olarak detaylı iş planı ve proje raporu

 8. Mali Tablolar

  • Son 2 yılın bilanço ve gelir tablosu


Başvuru Formları


 1. Başvuru Formu

  • IPARD 2024 için özel olarak hazırlanan başvuru formu

 2. Proje Bilgi Formu

  • Projenin detaylarını içeren form

 3. Teknik Fizibilite Raporu

  • Mühendis veya ilgili uzman tarafından hazırlanmış rapor

 4. Finansal Fizibilite Raporu

  • Mali müşavir veya finansal danışman tarafından hazırlanmış rapor

 5. İş Planı Formu

  • Kapsamlı iş planını içeren form


Ek Belgeler


 1. İhalenin Onaylı Belgeleri

  • İhale sürecinin ve sonuçlarının belgeleri

 2. Sözleşmeler ve Protokoller

  • Proje kapsamında yapılan tüm sözleşmeler ve protokoller

 3. Destekleyici Belgeler

  • Gerekirse ek olarak sunulacak fotoğraflar, haritalar, çizimler, vs.


Başvuru Süreci


Başvuru sürecinde yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Belgeler eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır. Başvuruların yapılacağı kurum ve başvuru tarihleri IPARD programı tarafından ilan edilir. Belgelerin ilgili kurumlara teslim edilmesiyle başvuru süreci tamamlanmış olur.

Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sağlanması, hibe programlarından yararlanabilmek için büyük önem arz etmektedir. Başvuru sahiplerinin dikkatli ve özenli bir şekilde tüm belgeleri hazırlamaları, başvurularının kabul edilme olasılığını artıracaktır.


IPARD 2024 Değerlendirme ve Seçim Süreci: Projeler Nasıl Değerlendiriliyor?


IPARD 2024 hibe programlarının değerlendirme ve seçim süreci, tüm başvuru sahiplerinin adil ve şeffaf bir şekilde ele alınmasını garanti altına almak üzere tasarlanmıştır. Projelerin değerlendirilmesi birkaç önemli adımdan oluşmaktadır:


Başvuru Kontrolü ve Ön Seçim


 1. Başvuruların Alınması:

  • Tüm başvurular elektronik ortamda veya belirlenmiş başvuru merkezlerinde toplanır.

 2. Ön İnceleme:

  • Başvuruların eksiksizliği ve gerekli belgelerin varlığı kontrol edilir.

  • Belgeler arasında eksiklik olan projeler, başvuru sahiplerine bildirimi yapılarak düzeltilmesi istenir.


Değerlendirme Kriterleri


Başvurular, aşağıdaki kriterler kullanılarak değerlendirilir:

 • Uygunluk Kriterleri:

  • Projenin uygun hibe programına ve IPARD hedeflerine uygunluğu kontrol edilir.

 • Mali ve Teknik Kapasite:

  • Başvuru sahibinin proje yönetebilme kapasitesi, mali durumu ve teknik yetkinliği incelenir.

 • Proje İçeriği ve Yenilikçiliği:

  • Projenin amacı, kapsamı ve yenilikçilik seviyesi değerlendirilir.

  • Projelerin bölgesel kalkınmaya katkısı ve sürdürülebilirliği dikkate alınır.


Seçim Süreci


Projelerin seçim süreci son derece şeffaf ve rekabetçi şekilde ilerler. Aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Teknik Komite Değerlendirmesi:

  • Alanında uzman kişilerden oluşan bir komite, her projeyi detaylı olarak değerlendirir.

 2. Puanlama Sistemi:

  • Projeler, yukarıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre puanlanır.

  • En yüksek puanı alan projeler öncelikli olarak seçilir.

 3. Saha Ziyaretleri ve Kontroller:

  • Seçilen projeler için saha ziyaretleri yapılır.

  • Projelerin gerçekliği ve uygulanabilirliği yerinde kontrol edilir.


Karar ve İlan


 • Seçilen Projelerin İlanı:

  • Nihai karar, IPARD tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

  • Başarılı olan projeler ve başvuru sahipleri bilgilendirilir.

 • Hibe Sözleşmelerinin İmzalanması:

  • Kabul edilen projeler için hibe sözleşmeleri hazırlanır ve imzalanır.


Süreç Yönetimi ve Geri Bildirim


 • Başvuru Süreci Yönetimi:

  • Başvuru sürecini kolaylaştırmak üzere başvuru rehberleri ve destek materyalleri sağlanır.

 • Geri Bildirim Mekanizmaları:

  • Başarılı olmayan başvuru sahiplerine, neden projelerinin kabul edilmediği konusunda geri bildirim sağlanır.

  • Bu geri bildirimler, başvurucuların gelecekteki başvurularını iyileştirmelerine yardımcı olur.


IPARD 2024 Başvuru Hataları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler


IPARD 2024 başvuruları sırasında sıkça yapılan hatalar ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar başvuru sürecini belirgin şekilde etkileyebilir. Bu bölümde başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken unsurlar ele alınacaktır.


Sıkça Yapılan Hatalar


 1. Eksik Belgeler

  • Başvuru dosyasında gerekli belgelerin eksik olması en yaygın hatalardandır. Her belgenin eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi zorunludur.

 2. Yanlış Proje Formatı

  • Projenin IPARD’nin belirlediği formata uygun olmaması. Başvuru formatı ve içeriği dikkatlice incelenmeli, proje taslağı buna uygun hale getirilmelidir.

 3. Yanlış veya Eksik Bilgi

  • Başvuru formunda yanlış veya eksik bilgi oluşturmak. Belgelerdeki bilgilerin doğruluğunun teyidi ve eksiksiz şekilde doldurulması büyük önem taşır.

 4. Bütçe Hataları

  • Proje bütçesinin yanlış hesaplanması. Bütçe kalemlerinin doğru hesaplanması ve dökümünün yapılması gereklidir.

 5. Son Başvuru Tarihine Uymama

  • Son başvuru tarihlerini kaçırmak. Başvurular zamanında yapılmalı ve gerekli süreçler tamamlama tarihinden önce bitirilmelidir.


Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


 • Bütün Belgelerin İncelenmesi Başvuru sürecine başlamadan önce tüm ilgili başvuru dokümanları ve gereksinimleri detaylı şekilde incelenmelidir. Bu, başvuru sürecinde yapılacak hataları minimize eder.

 • Proje Planının Doğru Hazırlanması Proje planının detaylı ve uygulanabilir olması gereklidir. Hedefler, projeye dair gerekçeler ve kaynak analizleri dikkatli şekilde hazırlanarak sunulmalıdır.

 • Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanma IPARD projeleri karmaşık yapıda olabilir; bu nedenle uzman danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak, başvuru sürecinin doğru şekilde ve hatasız tamamlanmasında yardımcı olabilir.

 • Başvuru Sürecinin Takibi Her adımın dikkatli şekilde takip edilmesi ve gerekli eylemlerin zamanında gerçekleştirilmesi başvuru sürecinin düzgün işlemesini sağlar. Başvuru süreci boyunca oluşabilecek sorunlar ve gecikmeler için çözüm planlarına sahip olunmalıdır.

 • Düzenli İletişim ve Geri Bildirim Başvuru sürecinizle ilgili IPARD yetkilileri ile düzenli iletişim halinde olmak ve geri bildirim almak önemlidir. Herhangi bir belirsizlik durumunda yetkili kurum ile irtibat halinde olmak hataların önüne geçebilir.


IPARD 2024 İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular


IPARD Programı Nedir?

IPARD, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen bir programdır. Kırsal kalkınma projelerine hibe desteği sağlar.

Kimler Başvurabilir?

 • Çiftçiler

 • KOBİ’ler

 • Tarım işletmeleri

 • Tarımsal kooperatifler

Başvuru İçin Nereden Bilgi Alınabilir?

IPARD programı hakkında kapsamlı bilgilere Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı resmi web sitesinden ulaşılabilir.

Hangi Sektörler Destekleniyor?

 • Tarım ve hayvancılık

 • Gıda işleme

 • Kırsal turizm

 • El sanatları ve yerel ürünler

Başvuru Süresi Ne Kadar?

Başvuru süresi genellikle birkaç ay sürmektedir. Kesin tarih aralıkları, her yılın başında ilgili resmi kaynaklardan duyurulur.

Başvurular Nasıl Değerlendirilir?

Başvurular belirli kriterler doğrultusunda puanlanır. Değerlendirme süreci şeffaf ve adildir. Proje uygunluğunu belirlemek için saha ziyaretleri yapılabilir.

Hangi Belgeler Gerekiyor?

 • Kimlik belgeleri

 • Proje planı

 • Finansal belgeler

 • ÇED raporu (gerekli ise)

Hibe Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Her proje için hibe miktarı, projenin toplam maliyetine ve destek oranlarına göre belirlenir. Destek oranları sektör bazında değişiklik gösterebilir.

Projelerin Başlama ve Tamamlanma Süresi Nedir?

Proje başladıktan sonra belirli bir süre içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu süre, projeye ve sektöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yaygın Hatalar ve Çözümleri Nelerdir?

Başvuru sürecinde yaygın hatalar arasında eksik evrak sunumu ve yetersiz proje açıklaması bulunmaktadır. Bu hataların önlenmesi için başvuru dokümanlarının dikkatlice incelenmesi önerilir.

Bu sıkça sorulan sorular, IPARD 2024 Hibe Programı’nın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ve başvuru süreci ile ilgili sorular için Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ile iletişime geçilmelidir.


Önceki Yılların IPARD Başarı Öyküleri ve Örnek Projeler


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 2007 yılından bu yana uygulanmakta olan IPARD Programı, kırsal bölgelerde çok sayıda başarılı projeye imza atmıştır. Yapılan yatırımlar, tarım, hayvancılık, kırsal turizm, yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi gibi birçok alanda önemli kazanımlar sağlamıştır.


Başarı Öyküleri


 • Zeytin İşleme Tesisi – Balıkesir: 2016 yılında Balıkesir'de bir girişimci, TKDK destekleri ile modern bir zeytin işleme tesisi kurmuştur. Bu tesis, yerel üreticilerin ürünlerini daha verimli ve kaliteli bir şekilde pazarlamalarına olanak tanımıştır. Elde edilen ürün kalitesi ve işlem kapasitesindeki artış, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır.

 • Süt Üretim Tesisi – Konya: Konya'da bir aile işletmesi, IPARD hibeleri sayesinde modern süt sağım ve işleme ekipmanlarına yatırım yapmıştır. Bu tesis, hijyen standartlarına uygun üretim sayesinde yerel pazarda büyük bir yer edinmiştir. Böylelikle hem işletme büyümüş hem de bölge halkı için yeni istihdam olanakları doğmuştur.

 • Kırsal Turizm Tesisi – İzmir: İzmir’deki küçük bir köyde, IPARD desteğiyle restore edilen tarihi bir köy evi turizm tesisine dönüştürülmüştür. Bu yatırım, köyün turistik cazibesini artırmış ve yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekmiştir. Bu proje, köy halkının geçim kaynaklarını çeşitlendirip yerel ekonomiyi canlandırmıştır.

Örnek Projeler

 • Güneş Enerjisi Santrali – Antalya: Antalya’da IPARD Programı desteği ile 2019 yılında hayata geçirilen güneş enerjisi santrali, bölgedeki çiftliklerin elektrik ihtiyacını karşılamakta ve enerji maliyetlerini düşürmektedir. Aynı zamanda çevre dostu bir enerji kaynağı olarak bölgenin karbon ayak izini azaltmaktadır.

 • Yerel Ürünler İşletmesi – Gaziantep: Gaziantep’te kurulan bir kooperatif, IPARD fonlarıyla yerel ürünlerden elde edilen reçeller ve çeşitli tarım ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için modern bir tesis kurmuştur. Bu tesis, yerel ürünlerin katma değerini artırarak ekonomik getirisini yükseltmiştir ve bölge çiftçilerine pazar avantajı sağlamıştır.

 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği – Muğla: Muğla’daki bir girişimci, IPARD hibesi ile modern su ürünleri yetiştirme ve işleme tesisi kurmuştur. Bu tesis, üretim kapasitesini artırarak bölgedeki su ürünleri sektörüne önemli katkılar sağlamış, nitelikli işgücü istihdamını desteklemiştir.


IPARD 2024 İçin Başarı Stratejileri ve İpuçları


IPARD 2024 hibe programlarından maksimum fayda sağlamak için belirli stratejiler ve ipuçları izlenmelidir. Her adayın bu süreci başarılı bir şekilde yönetebilmesi için aşağıdaki adımlara dikkat etmesi önemlidir:

 1. Erken Başvuru Hazırlığı:

  • Başvuru sürecine mümkün olduğunca erken başlanmalıdır.

  • Gerekli belgeleri önceden toplamak, başvuru sürecini hızlandırır ve beklenmedik gecikmeleri önler.

 2. Proje Planlaması:

  • Detaylı bir proje planı oluşturulmalıdır.

  • Projenin her aşaması ayrıntılı olarak belirlenmeli ve zaman çizelgesi yapılmalıdır.

 3. Mevzuat ve Rehber İncelemesi:

  • IPARD 2024 rehberleri ve ilgili mevzuatlar dikkatlice incelenmelidir.

  • Programın tüm gerekliliklerine uygun hareket etmek, başvurunun kabul edilme olasılığını artırır.

 4. Uzman Danışmanlık Hizmetleri:

  • Mümkünse uzmanlardan danışmanlık hizmeti alınmalıdır.

  • Tecrübe sahibi kişilerden alınan görüşler, proje yönetimini ve başvuru sürecini kolaylaştırır.

 5. Güçlü Finansal Planlama:

  • Finansal planlamanın güçlü olması gerekir.

  • Gelir ve gider projeksiyonları detaylandırılmalı, bütçe dikkatlice hazırlanmalıdır.

 6. Etkili Dosyalama ve Takip:

  • Dosyalama sistemi düzenli ve anlaşılır olmalıdır.

  • Başvurunun her aşaması titizlikle takip edilmeli, tüm işlemler zamanında tamamlanmalıdır.

 7. Ekip Çalışması:

  • Başarılı projeler genellikle iyi ekip çalışmaları sonucunda ortaya çıkar.

  • Ekip üyeleri rolleri ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmeli, işbirliği teşvik edilmelidir.

 8. Yedek Planlama:

  • Alternatif planlara sahip olmak her zaman avantaj sağlar.

  • Beklenmedik durumlar için önceden yedek planlar oluşturulmalıdır.

 9. Sürdürülebilirlik:

  • Projenin sürdürülebilirliği göz önünde bulundurulmalı, uzun vadeli başarı hedeflenmelidir.

  • Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik unsurlarına yatırım yapılmalıdır.

 10. İletişim:

  • İlgili yetkililer ile sürekli iletişimde olmak önemlidir.

  • Soruların derhal açıklığa kavuşturulması, başvuru sürecindeki belirsizlikleri azaltır.

Bu stratejiler ve ipuçları, başvuru sahiplerinin IPARD 2024 hibe programlarından en iyi şekilde faydalanmalarını sağlar ve başarılı projeler gerçekleştirme yolunda önemli bir kılavuz niteliği taşır.

Tek Tek Bütün Firmalara Ulaşıp Fiyat Teklifleri Toplamak Zor Olabilir. Bütün Firmalardan Teklif Almak İster Misiniz?

bottom of page